Welcome Mr. Valentine’s Day !!!

MMDays 在這邊非常高興能邀請到 Mr. Valentine’s Day 加入 MMDays 團隊。Mr. Valentine’s Day 在人機互動介面 (HCI) 以及電腦視覺 (CV) 上面頗有研究,在他的第一篇文章中就可略見一二。除此之外,Mr. Valentine’s Day 對於科技美學也非常感興趣。未來所提供的文章將會專注於這個範圍內。大家是不是開始期待 Mr. Valentine’s Day 的第一篇專欄了呢?

讓我們熱烈歡迎 Mr. Valentine’s Day 的加入吧! Welcome Mr. Valentine’s Day !!!

MMDays

喜歡這篇文章嗎? 分享出去給作者一點鼓勵吧!